top of page
סיכומי ישיבות

מובאים בפניכם הפרוטוקולים של ישיבות הועד וחומרי הרקע המועברים במסגרת ישיבות אלו.
יש ללחוץ על שם הישיבה לפתיחת הקובץ.

 

 

סיכום ישיבת ועד ראשונה תשע"ט 30.10.18

 

סיכום אסיפת חברי עמותה ואישור התקציב 29.10.18

סיכום פעילות תשע"ח

 

 

תשע"ז:

פרוטוקול ישיבת ועד יולי 2017

פרוטוקול ישיבה קהילתית יולי 2017

פרוטוקול ישיבת ועד ינואר 2017 


פרוטוקול ישיבת ועד נובמבר 2016


פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה - תשרי תשע"ז

 

סיכום שנה"ל תשע"ז - דבר יו"ר הועד

קישור למכתב

 

ישיבת הועד מה-14/6/16 כללה את הנושאים הבאים

 

1. צהרון בשנת הלימודים

 

2. עדכונים מליאת

3. עדכון על הישיבה עם נציגי המורים בנושא השכר

4. סקירת תקציב העמותה

5. ועדת פרט

6. בחירת רכז יהדות

קישור לפרוטוקול

ישיבת הועד מה-16/3/16 כללה את הנושאים הבאים

 

1. עדכונים מליאת

 

2. דיון בבקשה להקים גן במסגרת בית הספר

3. דיון בבקשת מורים לתוספת שכר

קישור לפרוטוקול

ישיבת הועד מה-17/2/16 כללה את הנושאים הבאים

 

1. עדכוני ועדות

 

2. דיון בנושא תפקידי הועד

קישור לפרוטוקול

ישיבת הועד מה-27/1/16 כללה את הנושאים הבאים

 

1. הסבר אודות השינוי בתעודות

 

2. עדכונים על המתרחש בבית הספר

 

3. אישורי תקציב

 

4. סקירת נושא הטיפול בפרט

 

קישור לפרוטוקול

 

 

 

ישיבת הועד מה-29/12/15 כללה את הנושאים הבאים

 

1. שקיפות בעבודת הועד

 

2. אישורי תקציב

 

קישור לפרוטוקול

 

 

 

 

ישיבת הועד מה-20/12/15 כללה את הנושאים הבאים

 

1. התמודדות ביה"ס למבחני המיצ"ב

 

2. אישורי תקציב

 

קישור לפרוטוקול

 

 

 

ישיבת הועד מה-18/11/15 כללה את הנושאים הבאים 


1. תמונת מצב פדגוגית


2. הצמחת חטיבה


3. עדכוני צוותים

 

קישור לפרוטוקול


 

 

הישיבה מה-15/10/15 כללה את הנושאים הבאים


1. הערכות לשגרת חרום


2. נושאים פרטניים (פניות הורים)


3. עדכוני ועדות


4. דיון על הצמחת חטיבה 


 

קישור לפרוטוקול

 

דיווח המרכז על עבודת צוות החטיבה

 

הדיווחים של ליאת על פתיחת שנה

 

 

 

הישיבה מה-29/7/2015 כללה את הנושאים הבאים

 

1. תמונת מצב בבית הספר ודגשים על ההערכות לפתיחת שנה


2. תמונת מצב על תקציב העמותה


3. סדרי עבודת הועד 

 

פרוטוקול הישיבה מה - 29/7/2015

 

מצגת תקציב שנה"ל תשע"ו

 

מצגת ועד הורים תשע"ו

 

 

 

 

Anchor 1
bottom of page