top of page

אמנת בית-ספר 'קרוב'

 

בית הספר "קרוב" הינו בית חינוך המחבר בין גישה השראתית ויצירתית לחינוך לבין עולם המסורת והיצירה היהודי לאורך הדורות ולסביבה ולטבע. לומדים בו יחד ילדים על הרצף בין דתיים, מסורתיים וחילוניים, כאשר תוכנית הלימודים מכוונת ליצירת חווית למידה משמעותית וקשובה, המבוססת על ראייה רחבה של האדם הכוללת את עולם הרוח היהודי כחלק חיוני מדמותו של הילד היהודי הגדל בארץ.

 

בית הספר מדגיש את היסודות החינוכיים הבאים, אותם אנו מבינים כמעשירים ומפרים זה את זה ונרקמים לתפיסה חינוכית אחדותית ושלמה:    

 

החינוך המשלב המבקש לאפשר לכל תלמידי בית הספר להיות בני בית בעולם היצירה היהודי על גווניו השונים, לבנות מרחב של מפגש סובלני ופתוח על יסוד המסורת והתרבות היהודית, ולאפשר ביטוי והעמקה של הגדרות שונות של זהות יהודית על הרצף הדתי, המסורתי והחילוני-תרבותי .

 

החינוך היצירתי-התפתחותי המקיים חווית למידה רחבה ומשמעותית, המיושם תוך התבוננות בילד כמכלול בעל צדדים חברתיים, גופניים, רגשיים, ושכליים, והמתייחס אל השלב ההתפתחותי של הילד ואל קצב הצמיחה האישי שלו.

 

החינוך הסביבתי הרואה באדם חלק אורגני של סביבתו ומחנך לערכים של קיימות ולקשר מעשי וחיוני לחיי הטבע ולצורך לשמרם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חינוך משלב

 

העולם היהודי מהווה מקור השראה מרכזי עבור התפיסה החינוכית ובית הספר בונה את גישתו הייחודית תוך שיחה ערה עם עולם הרוח היהודי על גווניו המסורתיים והמודרניים. בית הספר מבקש לייצר בסיס תרבותי משותף שיהווה מצע פורה לצמיחה אישית וליצירה של תחושת שייכות קבוצתית.

 

אנו מקווים שהחיבור בין שפה חינוכית יצירתית לבין עולם הרוח היהודי פותח שער של ממש לקיום יהודי מלא ולרקימתה של שפה תרבותית ו/או דתית מתחדשת ומרגשת.

החינוך המשלב בבית-ספרינו מדגיש את העקרונות הבאים:

 

א.       בית הספר הינו בית ספר משלב, בו לומדים יחד תלמידים  על רצף ביטויי הזהות היהודית. העולם היהודי מקבל בבית הספר מקום מרכזי, וילדי ביה"ס יוזמנו לחוש כבני-בית בתוכו במקומם האישי המיוחד, לצד חבריהם המקיימים דרכים אחרות, כולם שותפים יחד בעולם רוחני-תרבותי משותף ומורכב. המפגש בין הילדים יביא עמו חינוך לסובלנות והכלה של מורכבות.

 

ב.       המרחב המשותף הוא המקום המרכזי בו מתקיים השיח היהודי. רוב שיעורי היהדות יילמדו בכיתות האורגניות כאשר יינתן מקום לתפיסות שונות. עם זאת, בית הספר רואה עצמו שותף פעיל בהבנייה של הזהות הייחודית שמביאים התלמידים מבתיהם. בחלק מהשיעורים  יתקיים שיח זהות נבדל ומפגש עם מורים משמעותיים שמהווים דמויות להזדהות.

 

ג.        מן הכיוון החילוני בית הספר מקיים שיח קבוע בשאלות הנוגעות לתרבות יהודית חילונית ומבקש להעשיר את עולמם של התלמידים הבאים מרקע חילוני בנושאים מהעולם היהודי–ישראלי כמקורות השראה. בית הספר ישאף לפתח בתלמידים אלה תחושת שייכות ויחס חיובי כלפי העולם היהודי לצד חשיבה ביקורתית ועצמאית ביחס אליו.

 

ד.       במקביל, בית הספר תופס עצמו כשותף פעיל בגיבוש הזהות הדתית של הילדים שבאים מרקע דתי וכתומך בעיצוב דרכם האמונית. גישה זו כוללת הקפדה על ידע ויישום של ההלכה, שיח אמוני והיכרות רחבה ומעמיקה עם מקורות יהודיים תורניים. בית הספר שואף לפתח בתלמידים אלה זהות דתית חיובית המבוססת על אהבה ועניין ועל תחושת מחויבות.

 

ה.       בית הספר פונה לרצף מגוּוׇן של עמדות נוספות ביחס לעולם היהודי, מוגדרות יותר או פחות, ושואף לאפשר לכל ילד להביא לידי ביטוי את יחסו הייחודי, להעמיק אותו ולהעשיר את המכלול הכיתתי. לשם כך לכל משפחה תינתן האפשרות לבחור בכל שנה באילו שיעורים (מהשיעורים הנפרדים) משתתף ילדה.

 

ו.        כבית ספר שמבנה שפה חינוכית התפתחותית ויצירתית, לימודי היהדות יפנו אל המרכיבים השונים באישיותו של הילד. גם לימודי היהדות יתקיימו תוך שימוש בשיטות הוראה מגוונות ויצירתיות, במטרה להפוך את הלימודים לחוויה משמעותית ורלוונטית לחיי התלמידים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חינוך יצירתי-התפתחותי

 

בית הספר פועל מתוך תפיסת עולם חינוכית המחפשת  לקיים חוויית למידה משמעותית עבור הילדים. כמוסד ממלכתי, בית הספר מחויב לעמוד ביעדים הלימודיים של בתי הספר היסודיים שנקבעים על ידי משרד החינוך. מטרות אלה יושגו כאשר חווית הלמידה של הילד מוצבת במרכז העשייה ובאמצעות תהליכי למידה יצירתיים, תוך כדי אתגור אמיתי ורחב של הילדים וחתירה להגשמת יכולותיהם. בית הספר שואב עקרונות מתפיסות עולם שונות של חינוך אלטרנטיבי, במרכזם עקרונות מתוך החינוך האנתרופוסופי, וביה"ס עושה שימוש מותאם בעקרונות אלה על-מנת לפגוש את הצרכים המגוונים של תלמידיו. עקרונות אלה הם:

 

א.       בית הספר רואה את הילד כישות כוללת ומתפתחת המורכבת לא רק מכישורים שכליים אלא גם מגוף, רגש, חושים ונטיות חברתיות ומבקש לאפשר לילד להתפתח בכל הרבדים האישיותיים הללו. ביה"ס שם דגש על השלב ההתפתחותי בו הילד נמצא ותוכנית הלימודים בנויה כדי להתאים לתהליכי הגדילה של הילדים. ביה"ס מבקש לזהות בכל ילד את הרצון ללמוד ואת הסקרנות הטבועים בו, להעצים אותם ולכוונם תוך תמיכה ואתגור, ולאפשר לו לממש את יכולותיו.

 

 ב.       בית הספר שם במקום חשוב את הקניית הידע, כאשר הידע מובנה ומונגש כך שיפעל על נפשו והבנתו של הילד באופן עמוק ורחב ויותיר עליהם חותם משמעותי. הידע מבוסס על הקשרים רחבים בין תחומי הלימוד, והלימוד החוויתי מאפשר לו להיקלט באופן שלם יותר בליבו ובהכרתו של הילד. ביה"ס יקדיש שעות לימוד מרובות לאומנויות, אותן הוא רואה כחיוניות ללמידה, לצמיחה ולהתפתחות נפשו וכישורי הבנתו של הילד.

 

 ג.        בית הספר מייחס חשיבות להערכה מדויקת ורגישה של תהליכי הלמידה של הילדים ושל יכולותיהם, כישוריהם והתקדמותם. לשם כך יפתח בית הספר שיטות הערכה איכותניות שיהיו רגישות לתהליך האישי של הילד ולחווייתו הפנימית ויחד עם זאת יאפשרו לבית הספר להביא את הילדים עם סיום הלימודים לרמה לימודית מתאימה.

 

 ד.       בית הספר מתייחס אל הילד הן כיחיד והן כחלק מקבוצה, כאשר ההשתייכות הקבוצתית היא בעלת חשיבות מרכזית בחוויית הלמידה ובטיפוח רגישותו החברתית ועולמו הערכי. כיוון שכך יושם דגש על התהליכים הלימודיים והחברתיים בכיתה. בצד ההיבטים הללו בית הספר שם לו למטרה להגיע לכל ילד וילדה ולראותם באופן פרטי ועצמאי בכדי לתת מענה ליכולותיהם וצורכיהם הייחודיים.

 

 ה.       ביה"ס מקנה מקום מרכזי למחנך כאדם האמון על הובלת התהליך החינוכי ועל יצירת אקלים לימודי מזין ונכון בכיתה ובמרחב הבית-ספרי. אישיותו ואנושיותו של המחנך הם מאבני היסוד של החינוך. בביה"ס ילמד צוות לומד ומתפתח המחפש להעמיק בדרכו של ביה"ס, כמו גם בתהליכי ההתפתחות האישיים שלו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חינוך סביבתי

 

ביה"ס מכוון ללמידה עשירה המתייחסת אל תהליכי הטבע ואל כיבוד הסביבה ושימורה, ושואף לאפשר למידה רבה ככל האפשר הבאה במגע עם האדמה ועם חומרים טבעיים, בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו. במסגרת זו יוקדשו ימים ממוקדים לעבודה והתנסות בפעילות שקשורה לטבע, ותוכניות הלימודים יתייחסו גם להיבט זה.

 

 

חינוך משלב
חינוך יצירתי
DSC_0029
20150129_112838
20150129_110618
DSC_0137
20150129_110315
IMG-20150113-WA0011
IMG_7668
IMG-20151112-WA0001
20151112_093234
DSC_0613
20141102_115400ש
DSC_0237
DSC_0371
DSC_0362
DSC_0490_edited
IMG-20150108-WA0005
IMG-20141201-WA0003_edited
Anchor 1
bottom of page