top of page

טופס בקשה למלגת סיוע לתשלום לעמותת "סובב"

 

בית ספר "קרוב" שם לו למטרה להיות בית ספר שוויוני המשלב ומכיל את כל גווני החברה.

על מנת לסייע  לתלמידים אשר רוצים לקחת חלק בבית הספר אך הדבר נימנע מהם מטעמים כלכליים, בית הספר "קרוב" יעמיד קרן מלגות אשר תסייע להורים בתשלומים לבית הספר על פי הקריטריונים המפורטים לעיל.  

 

גובה המלגה המשוער יהיה בין 25% - 50% מגובה שכר הלימוד המלא המבוקש ע"י העמותה (1,500 שח לילד ראשון, 1350 שח לילד שני).

 

לוועדת המלגות הסמכות לשנות את גובה המלגות על-פי החלטתה בהתאם לקריטריונים ולתקציבים העומדים לרשותה.

קריטריונים לכללים להענקת מלגות:

 1. הורי תלמיד יוכלו להגיש בקשה למלגה.

 2. מלגה תוענק על-פי קריטריונים קבועים מראש של ועדת המלגות, על בסיס מצב כלכלי משפחתי.

 3. ועדת המלגות תטפל רק בבקשת מלגה אשר מולאה כראוי.

 4. כל הפרטים האישיים ישמרו בסודיות מלאה

 5. את טופס הבקשה למלגה ואת המסמכים הנלווים יש להעביר במעטפה סגורה לידי קרן מזכירת ביה"ס.

 6. לצורך בחינת הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה למלגה ממולא במלואו

  • טפסי 106 של שני בני הזוג במידה ושניהם עובדים.

  • 3 תלושי שכר אחרונים של כל אחד מבני הזוג.

 

 

 

                                                                                                         

bottom of page