top of page

תרגול ושיעורי הבית

 

אנו רואים את תהליך הלמידה של הילד כמעגל העובר דרך תחנות שונות בסדר יומו; בהרגלים, ברכישת מיומנויות למידה, בתזונה, במשחק, ביצירה, ברכישת ידע ועוד.

תהליכי הלמידה בבית הספר מכוונים להנעה פנימית של הילד, עירור שמחה וסקרנות לידע. כל הילדים נוכחים ושותפים בחלקים השונים בסדר היום הכיתתי, הן בחלקים הריתמיים והן בחלקים הפדגוגיים ונדרשים מהם מאמץ והשקעה בכל אחד מהם. כמו כן, אנו שואפים שיתפתחו אצל הילד אחריות אישית לתהליך למידתו ויכולות יישום והערכה שונות.

 

אחד הכלים העומדים לרשות המורים בבית הספר הוא שיעורי הבית.

שיעורי הבית מהווים את אחד החוטים המקשרים בין הלמידה בבית הספר ללמידה בבית, ובין הורי הילד לבין תהליכי הלמידה בבית הספר. הילד מביא אל הכיתה חוויות מהבית ובמשפחה, ומביא אל הבית והמשפחה חוויות מבית הספר.  

 

שיעורי הבית הינם מפגש אינטימי של הילד עם החומר הנלמד בכיתה הגדולה, מפגש בו הוא מוזמן לעבד את אשר למד, לתרגל ולהתמודד עם אתגרים וטעויות כתהליך שמזמן למידה, . כמו כן הילד יכול ולהביא לידי ביטוי את עצמו ואת חידושיו.

שיעורי הבית משקפים את התהליך הנלמד בכיתה, מותאמים לשלב ההתפתחותי של הילד, ויתפתחו וישתנו במהלך השנה בהתאם. במקרה הצורך, שיעורי הבית גם מאפשרים ללוות באופן יחידני תלמידים הזקוקים לכך.

 

מטרות שיעורי הבית:

  • באמצעות שיעורי הבית ניתן לעודד ולפתח אחריות אישית ללמידה, לפתח הרגלי למידה ותרגול במיומנויות שונות.

  • שיעורי הבית מאפשרים לילד לתרגל ולשנן חומר שנלמד בכיתה.

  • בשיעורי הבית הילד יכול ליישם ולהביא לידי ביטוי באופן יצירתי וייחודי משלו את תהליך הלמידה.

  • שיעורי הבית יכולים להוות הטרמה לנושא חדש שנלמד בכיתה במטרה לגרות ולעורר עניין מקדים.

 

באסיפת ההורים הראשונה המחנכים יציגו את שיעורי הבית בהתאם לשלב ההתפתחותי ולתכנית הלימודים ויפרטו אתעל סוג שיעורי הבית שינתנו, אתעל רמת האחריות הנדרשת מהילדים את האופן שבו ינוהלועל הקשר עם ההורים. הנה הדגשים של שיעורי בית לפי הגילים השונים:

 

בכיתות א'-ב' שיעורי הבית יהיו "משימות איסוף" בהן הילד יביא לכיתה ביטוי/יישום של נושא הנלמד בכיתה.

במהלך כיתה ב' יתווסף מימד התרגול, וינתנו משימות שבועיות בחשבון ובשפה בשיעורי המחנך/ת בלבד. מורי מקצוע יתנו שיעורי בית בהתאם לצורך (ולא באופן שגרתי).

בכיתה ג' כל ילד ינהל יומן בו ירשום אירועים חשובים, משימות לביצוע והודעות.

ינתנו משימות שבועיות ע"י המחנך/ת, ועד פעמיים בשבוע בשיעורי מקצוע.

במהלך השנה המחנכים יתנו משימות גדולות של פרויקטים מתמשכים כמו בעלי מלאכה, חגים, קריאת ספרים ועוד. התלמידים וההורים יקבלו הסבר מפורט על משימות אלו.

החל מכיתה ד' ינתנו שיעורי בית בכל המקצועות הרלוונטיים, במהלך השנה ינתנו עבודות ומשימות גדולות בתיאום מראש.

 

אנו ממליצים ליצור בבית ככל האפשר שגרה של עבודה על שעורי הבית -לא לעשות את השיעורים במקום הילדים, אבל להתעניין בתחילת העבודה ובסופה. חשוב להשאיר את האחריות על השיעורים בידי הילדים אך לסייע להם למלא אותה.

 

bottom of page