top of page

עמותת הורים

 

עמותת ההורים "סובב", מנוהלת ע"י ועד ההורים אשר נבחר בתחילת כל שנת לימודים.

 

 עמותת 'סובב' היא עמותה רשומה שהוקמה בשנת 2010 על ידי קבוצת הורים מיישובי ההר והעמק שביקשו להקים את בית הספר קרוב. העמותה עובדת עם צוות הניהול בבית הספר ותומכת במימוש החזון והיעדים החינוכיים, חברתיים וקהילתיים של בית הספר כפי שנכתבו באמנת בית הספר. כל הורי בית הספר אשר מעבירים תשלומיהם לעמותה הם חברים בה. וועד העמותה מורכב מנציגי ההורים ויש לו מעמד חוקי הנגזר מחוקי העמותות, כולל אחריות לניהול תקציב העמותה. כלל חברי העמותה מוזמנים לישיבה שנתית שבה מוצג תקציב העמותה ומאושר מינוי נציגי העמותה.

 

בכל הנוגע לחינוך ילדיכם אתם כמובן מוזמנים לקיים תקשורת ישירה עם מחנכי הכיתות ועם בעלי התפקידים בבית הספר. במידה וקיים נושא עקרוני או קבוצתי שנחוץ לבחון או לקדם אותו אתם מוזמנים לפנות לנציגי יישובכם בעמותה או לחברי הוועדה הרלוונטית (מפורטים בהמשך).

 

מבנה – וועד העמותה ימנה 16 נציגי הורים מתנדבים מהיישובים השונים ומהכיתות השונות וגזברית. מתוך הנציגים ממונה הנהגת ועד, שבה 2-3 חברים:  יו"ר העמותה, מרכז/ת עבודת העמותה ונציג/ה נוסף במידת הצורך. באחריות הנהגת הוועד לנהל את עבודת הועד, ולקיים את הקשר השוטף עם הנהלת בית הספר ועם המועצה.

 

שקיפות, תקשורת ומידע   - העמותה תפרסם דוחות תקופתיים להורי בית הספר. סיכומי ישיבות העמותה יונגשו באתר בית הספר.

 

 

 

ועדות משנה של העמותה

ועדת זהות- 
הוועדה תעסוק בזהות המורכבת של בית הספר - משלב, יצירתי, אקולוגי וברוח אנתרופוסופית. הוועדה תתייחס אל מרכיבי הזהות כאל מכלול הבא לידי ביטוי באמנת ביה"ס המוסכמת, תלמד את אופן היישום שלהם לאורך השנים בחיי ביה"ס, ותבחן אתגרים מוחשיים הנובעים מהזהות המורכבת. הוועדה לא תקבל החלטות אלא תציג תובנות והמלצות בפני ועד ההורים ומנהלת ביה"ס, כדי לאפשר דיון משמעותי ואיכותי. 

הוועדה תשאף לדיאלוג משמעותי, תוך מתן ביטוי לסוגיות המעסיקות ומטרידות את ההורים. כחלק מהתהליך תיבחן האפשרות לקיים מפגשי חשיבה ("בית מדרש") בהשתתפות כלל הורי ביה"ס לגבי סוגיות שיימצאו מתאימות לכך. 

למעוניינים להצטרף נא לפנות באמצעות המייל:

zehutkarov@gmail.com

 

ועדת תקשורת ויחסי קהילה-

עיסוק בתיווך עבודת הוועד והעבודה הקהילתית, עבודה לקידום תחושת השייכות לקהילה מתוך היכרות עם אמנת בית הספר והאפשרות לשיח תוך קהילתי ועשייה משמעותית. עבודה על פעילות הקהילה בעשייה חברתית משמעותית, קידום פעילויות משותפות של עיסוק מעמיק בתחומים שונים.

אלה אמבוס- נבון 0547311167

 

ועדת תקציב-

עיסוק בניהול הכלכלי השוטף, בתהליכי תכנון תקציב ועבודה מול הגורמים השונים, הבעת התקציב לוועד ולעמותה, עיסוק בחשיבה אסטרטגית לטווח ארוך.

טל אלמלם 0507574460  

 

ועדת בינוי-

עיסוק בביסוס בית הספר ופיתוח באופן שממש את חזון בית הספר. עבודה מול כלל הגורמים לגבי תכנון וביצוע .

מרים פינק 0544760612

 

ועדת טיפוח-

עבודה על מרחבי בית הספר לפיתוחם באופן שיאפשר חווית תלמיד וצוות תואמת לערכי בית הספר ואפשרות למרחבים התומכים בחזון בית הספר.

צופית גלעד 0528418370

 

ועדת קיימות-

עבודה על מימוש ערך זה בחיי הקהילה ובית הספר, שותפות עם הגורמים החינוכיים בתחום.

כרמית איש שלום 0544474846

 

ועדת רישום-

עבודה מול המועצה לגבי הגדרת איזורי הרישום, קביעת נהלי הרשמה.

יובל וגנר 0547917289

 

 

bottom of page